Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH TZW. CATERINGU DIETETYCZNEGO RUKOLA ZDROWA KUCHNIA

 • 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Rukola Zdrowa Kuchnia, mającą swoją siedzibę w Niepołomicach  na ul. Janusza Korczaka 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 • 2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Rukola Zdrowa Kuchnia posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

 • 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

 • 1300 kcal 5 posiłków
 • 1800 kcal 5 posiłków
 • 1300 kcal 3 posiłki
 • 1800 kcal 3 posiłki

Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości.

Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Rukola Zdrowa Kuchnia Catering Dietetyczny, dostępnym pod adresem www.rukolazdrowakuchnia.pl

 • 4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”) poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem www.rukolazdrowakuchnia.pl dostępny przez 24h na dobę, w siedzibie Rukola Zdrowa Kuchnia w Niepołomicach na ul. Janusza Korczaka 10 oraz telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta: pod nr tel. +48 532 732 404 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15:00..

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Zestaw, adres dostawy, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 13.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 13.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Rukola Zdrowa Kuchnia na stronie internetowej pod adresem:  www.rukolazdrowakuchnia.pl jako wolne, będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Rukola Zdrowa Kuchnia o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także  z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Rukola Zdrowa Kuchnia za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu  Rukola Zdrowa Kuchnia o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

 • 5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na jeden dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

przelewem bankowym na podstawie kwoty wskazanej w zamówieniu na wskazany rachunek bankowy

w siedzibie Rukola Zdrowa Kuchnia podczas składania zamówienia

Za dzień płatności uważany jest:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie

Rukola Zdrowa Kuchnia uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Rukola Zdrowa Kuchnia za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Rukola Zdrowa Kuchnia) kwotą należności.

 • 6 Dostawa i odbiór osobisty

Dostawa Zamówienia odbywa się w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 16:00-19:00

Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Rukola Zdrowa Kuchnia w Niepołomicach na ul. Janusza Korczaka 10, w godzinach 16:00-19:00.

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 • 7 ZMIANA, ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I REKLAMACJA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Rukola Zdrowa Kuchnia wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 12:00 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania Zamówienia.

O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Rukola  Zdrowa Kuchnia telefonicznie pod nr Tel 532 732 404.  w godzinach 9:00-12:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: rukola.nce@gmail.com.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr Tel 532 732 404. w godzinach 9:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: rukola.nce@gmail.com.

Reklamację uważa się za złożoną:

w przypadku, gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Rukola  zdrowa Kuchnia,

w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji

Rukola Zdrowa Kuchnia zobowiązana jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 3 godzin, a jeśli Reklamacja została złożona po godz. 17:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy w ciągu 6 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Rukola zdrowa Kuchnia w nienaruszonym stanie.

W razie stwierdzenia przez Rukola zdrowa Kuchnia, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Rukola Zdrowa kuchnia poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Rukola Zdrowa Kuchnia, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Rukola Zdrowa Kuchnia należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonego Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Rukola zdrowa Kuchnia.

 • 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest firma Rukola zdrowa Kuchnia, mająca swoją siedzibę w Niepołomicach  na ul. Janusza Korczaka 10.